لوله CBC خون حاوی EDTA K2 &K3

 

Pediatric Clinic

لوله های جمع آوری خون حاوی EDTA K2 &K3

  • ﻟوﻟه ھﺎی CBC واﮐﺎوی از ﺟﻧس ﭘﻠﯽ ﭘروﭘﯾﻠن ﺷﻔﺎف ﺑﺎ ﮐﻣﺗرﯾن ﭼﺳﺑﻧدﮔﯽ ﭘﻼﮐت ﺑﺎ ﺑدﻧه ﻣﯽ ﺑﺎﺷد.
  • ﻣﺎده ﺿد اﻧﻌﻘﺎد ﻣﺻرف ﺷده در اﯾن ﻟوﻟه ھﺎ از ﺑرﻧد ﻣطرح ﻣرک ﻣﯾﺑﺎﺷد.
  • ﻟوﻟه واﮐﺎوی درﻣﻘﺎﯾﺳه ﺑﺎ ﻧﻣوﻧه ھﺎی ﺷﺎﺧص اروﭘﺎﯾﯽ از آزﻣوﻧﮭﺎی ﻣﻘﺎﯾﺳه ای t test ﺳرﺑﻠﻧد ﺑﯾرون آﻣده اﺳت.

 

Cap color

material

separator

additive

Size/mm

Volume/mL

Ref No

L-Green

PP

-

EDTA K2

55*12

2

V0CBK2

D-Green

PP

-

EDTA K3

55*12

2

V0CBK3

Violet

PP

-

EDTA K2

75*12

2.5

V0CBVK2

Violet

PP

-

EDTA K3

75*12

2.5

V0CBVK3

تصاویر

آدرس

یزد، شهرک صنعتی، خیابان 24 متری یازدهم

کدپستی

8947180006