ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮم ﺧﻮن ﺣﺎوی ژل و ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻌﻘﺎد

 

Pediatric Clinic

ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮم ﺧﻮن ﺣﺎوی ژل و ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻌﻘﺎد

Serum Separator Gel Clot Activator

  • ﻟﻮﻟﻪ های واﮐﺎوی، ﻣﺤﺘﻮی ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن و ژل ﭘﻠﯿﻤﺮی هستند.
  • اﯾﻦ لوله ها ﺿﻤﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮن (5 دﻗﯿﻘﻪ) و ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﺮم تنها 15 دﻗﯿﻘﻪ ﭘﺲ ازﺧﻮﻧﮕﯿﺮی درون ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ (دور RCF 1.2 / 3000 RPM) ژل ﺑﯿﻦ ﺳﺮم و ﺳﻠﻮل های ﺧﻮﻧﯽ ﻗﺮار خواهد ﮔﺮﻓﺖ.
  • اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﮐﺎﻣﻞ ﻓﯿﺒﺮﯾﻦ و اﯾﺠﺎد ﺳﺮم ﺷﻔﺎف خواهد ﺷﺪ.
  • ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺲ ﺧﺎص ژل و ﻋﺪم ﺣﻼﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﻏﻮﻃﻪ وری داﺧﻞ ﺳﺮم، می توان ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺮوب و ﻧﯿﺪل دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه های اﺗﻮاﻧﺎﻻﯾﺰر ﻗﺮار داد.
  • ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی و نگهداری ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﺪون ﺟﺪاﺳﺎزی ﺳﺮم ﺗﺎ دﻣﺎی ﻣﻨﻔﯽ 70 درﺟﻪ و ذوب ﮐﺮدن ﻣﺠﺪد ﺳﺮم ﺑﺪون هیچ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺷﮑﻞ و اﻧﺪﮐﺲ های ﺳﺮم از دﯾﮕﺮ ﻣﺰﯾﺖ های اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ می باشد.
  • کاهش رﯾﺴﮏ همولیز درون اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ها را ﺑﻪ ﻣﺰﯾﺖ های آن ﺑﯿﺎﻓﺰاﯾﯿﺪ.

 

Cap color

material

separator

additive

Size/mm

Volume/mL

Ref No

Yellow

PP

Gel

Clot activator

100*16

9

VGL016

Yellow

PP

Gel

Clot activator

100*13

6

VGL013

Yellow

PP

Gel

Clot activator

88*13

5

VGL088

Yellow

PP

Gel

Clot activator

75*13

3

VGL075

 

PET

Gel

Clot activator

100*13

6

VGL013P

 

تصاویر

آدرس

یزد، شهرک صنعتی، خیابان 24 متری یازدهم

کدپستی

8947180006