ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮم ﺧﻮن ﺣﺎوی ﮔﺮاﻧﻮل و ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻌﻘﺎد

 

 

ﻟﻮﻟﻪ ﺟﺪاﮐﻨﻨﺪه ﺳﺮم ﺧﻮن ﺣﺎوی ﮔﺮاﻧﻮل و ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻌﻘﺎد

Serum Separator Granules Clot Activator

  • ﻟﻮﻟﻪ های واﮐﺎوی، ﻣﺤﺘﻮی ﻓﻌﺎل ﮐﻨﻨﺪه اﻧﻌﻘﺎد ﺧﻮن و ﮔﺮاﻧﻮل ﭘﻠﯿﻤﺮی هستند.
  • اﯾﻦ ﻟﻮﻟﻪ ها ﺿﻤﻦ اﻧﻌﻘﺎد ﺳﺮﯾﻊ ﺧﻮن و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺳﺮم ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﯾﻔﻮژ (دورRCF 1.2 / 3000 RPM) ﮔﺮاﻧﻮل ﺑﯿﻦ ﺳﺮم و ﺳﻠﻮل های ﺧﻮﻧﯽ ﻗﺮار خواهد ﮔﺮﻓﺖ.
  • اﯾﻦ ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺬف ﻓﯿﺒﺮﯾﻦ و اﯾﺠﺎد ﺳﺮم ﺷﻔﺎف خواهد ﺷﺪ.
  • ﻋﻼوه ﺑﺮ آن ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﻨﺲ ﺧﺎص ﮔﺮاﻧﻮل و ﻋﺪم ﺣﻼﻟﯿﺖ و ﯾﺎ ﻏﻮﻃﻪ وري داﺧﻞ ﺳﺮم، ﻣﯿﺘﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ را ﺑﺎ ﻟﻮﻟﻪ ﺑﺪون ﻧﮕﺮاﻧﯽ از آﺳﯿﺐ ﺑﻪ ﭘﺮوب و ﻧﯿﺪل دﺳﺘﮕﺎه داﺧﻞ دﺳﺘﮕﺎه های اﺗﻮاﻧﺎﻻﯾﺰر ﻗﺮار داد.
 

Cap color

material

separator

additive

Size/mm

Volume/mL

Ref No

Red

PP

-

Clot activator

100*16

9

VCL016

Red

PP

-

Clot activator

100*13

6

VCL013

Red

PP

-

Clot activator

88*13

5

VCL088

Red

PP

-

Clot activator

75*13

3

VCL075

Red

PET

-

Clot activator

100*13

6

VCL013P

 

تصاویر

آدرس

یزد، شهرک صنعتی، خیابان 24 متری یازدهم

کدپستی

8947180006