ﻟﻮﻟﻪ های ﺳﺪﯾﻤﺎن ﺳﯿﺘﺮاﺗﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای

 

Pediatric Clinic

ﻟﻮﻟﻪ های ﺳﺪﯾﻤﺎن ﺳﯿﺘﺮاﺗﻪ ﺷﯿﺸﻪ ای

ESR TUBES

  • ﻟﻮﻟﻪ های واﮐﺎوي در اﺑﻌﺎد و ﺣﺠﻢ های اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺎﺑﻞ اﺳﺘﻔﺎده در دﺳﺘﮕﺎه های اﺗﻮﻣﺎﺗﯿﮏ ﻣﯿﺒﺎﺷﺪ.
  • ﺳﯿﺘﺮات ﺳﺪﯾﻢ 3.2% اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در آن از ﺑﺮﻧﺪ ﻣﻄﺮح ﻣﺮك ﺗﻬﯿﻪ ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ.
  • ﺟﻨﺲ ﺷﯿﺸﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻮروﺳﯿﻠﯿﮑﺎت اﺳﺖ. ﻟﻮﻟﻪ های ﺷﯿﺸﻪ ای ﺳﺪﯾﻤﺎن واﮐﺎوی در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش اﺳﺘﺎﻧﺪارد وﺳﺘﺮن ﮔﺮﯾﻦ در رﺗﺒﻪ اي ﻋﺎﻟﯽ از ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺮار دارد.

Cap color

material

separator

additive

Size/mm

Volume/mL

Ref No

BLACK

GLASS

-

Sodium Citrate 3.2%

8*120

1.28

VES0G1.28

BLACK

GLASS

-

Sodium Citrate 3.2%

9*120

1.6

VES0G1.6

BLACK

PP

-

Sodium Citrate 3.2%

88*12

1.6

VES0P1.6

BLACK

PP

-

Sodium Citrate 3.2%

75*12

1.6

VES0D1.6

 تصاویر

آدرس

یزد، شهرک صنعتی، خیابان 24 متری یازدهم

کدپستی

8947180006